انجمن سازه های ماکارونی باتیس
این انجمن در حال حاضر بسته شده است. مدیریت دلیل این امر را چنین بیان می‌کند:
انجمن باتیس تا اطلاع ثانوی بسته می باشد.